• Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 20.04.2007 o m. in. obowiązku złożenia sprawozdania finansowego w wyborach uzupełniających, ponownych, przedterminowych oraz referendach lokalnych zarządzonych w kadencji 2006-2010
    Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach bezpośrednich wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 12 listopada 2006 r.
  • Sprawozdania finansowe inicjatorów referendum w referendach lokalnych przeprowadzonych przez Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy w kadencji 2006-2010
    Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających, ponownych, przedterminowych do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw; w wyborach przedterminowych i ponownych wójtów burmistrzów, prezydentów miast przeprowadzonych przez Komis
  • Pliki sprawozdań finansowych z referendów lokalnych przeprowadzonych we właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy